§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er ”Sundbyernes Grundejerfællesskab” (SGF)
stk. 2
Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Formål og medlemskreds
Stk. 1
Foreningens formål er at arbejde for og fremme medlemmernes interesser som ejere af fast ejendom på Amager.
stk. 2
Som medlem kan optages personer, selskaber og foreninger, som ejer eller administrerer fast ejendom på Amager, samt foreninger, som varetager disses interesser.
stk. 3
Enkeltmedlemmer, d.v.s. ejere af et enkelt parcelhus eller ejerlejlighed, kan kun optages som medlem, såfremt de ikke på anden vis kan opnå tilknytning til foreningen.
Eksisterende enkeltmedlemmer, på tidspunktet for disse vedtægters vedtagelse, bevarer dog fulde medlemsrettigheder.
stk. 4
Udmeldelse af foreningen skal være skriftlig med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 3 Ordinær generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
stk. 3
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, revideret regnskab og eventuelt indkomne forslag.
stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Økonomi
  a. Regnskab fra foregående år (til godkendelse)
  b. Budget for indeværende år (til orientering)
  c. Kontingent for følgende år (til vedtagelse)
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  a. Formand (lige år)
  b. Næstformand (ulige år)
  c. Kasserer (ulige år)
  d. 4 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige, 2 i ulige år)
  e. 2 bestyrelsessuppleanter
  f.  2 revisorer (1 i lige, 1 i ulige år)
  g. 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

§ 4 Ordinær generalforsamling, procedurer
Stk. 1
Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 4, indkomne forslag, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 1. marts.
stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, dog med undtagelse af beslutninger, som kræver kvalificeret flertal (§.6 og §.10)
stk. 3
Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af beslutninger, som kræver kvalificeret flertal (§.6 og §.10)
stk. 4
Hvert medlem har 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
stk. 5
Afstemningsproceduren besluttes af dirigenten. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem ønsker dette.
stk. 6
Personer, som repræsenterer medlemskredsen, er valgbare til poster i henhold til dagsordenen.
stk. 7
Medlemmer, som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.
stk. 8
Valg til bestyrelsen og som revisorer er 2-årige (§ 3 stk. 4 pkt. 5a-d og 5f).
Valg som bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant er 1-årig (§ 3 stk. 4 pkt. 5e og 5 g).

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemskredsen kræver det og skriftligt meddeler bestyrelsen, hvilke sager de ønsker behandlet.
stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel og den skal indeholde ordlyden af den fremsatte anmodning.
stk. 3
Procedurer i øvrigt i henhold til § 4 stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

§ 6 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede på en generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for de foreslåede ændringer.
stk. 2
Hvis forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der inden 1 måned afholdes en ny generalforsamling, hvor ændringerne gyldigt kan vedtages uanset antallet af fremmødte, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

§ 7 Bestyrelsen, sammensætning
Stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
stk. 2
Bestyrelsessuppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt ét eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder.
Suppleanter indtræder i samme rækkefølge, som de er valgt på generalforsamlingen og indtræder i det afgåede medlems valgperiode.
stk. 3
Bestyrelsessuppleanter har møderet til bestyrelsesmøder og modtager de samme informationer som bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Bestyrelsen, funktioner
Stk. 1
Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen på en sådan måde, at foreningens overordnede formål tilgodeses i videst mulig udstrækning.
stk. 2
Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningen være medlem af, eller lade sig repræsentere i lokale/regionale foreninger og sammenslutninger indenfor områder, der er i overensstemmelse med foreningens formål.
stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9 Økonomi
Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret
stk. 2
Udover kassereren, vælger den ordinære generalforsamling 2 revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Stk. 3
Regnskabet afsluttes og revideres så tidligt, at det kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
stk. 4
Bestyrelsen forvalter foreningens økonomi i henhold til foreningens formål og vedtægter, herunder beslutninger truffet på en generalforsamling.
stk. 5
Kassereren varetager den løbende administration, herunder opkrævning af kontingenter.
Ekstraordinære udgifter, som ikke fremgår af årets budget, kræver vedtagelse på et bestyrelsesmøde.
stk. 6
Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer.

§ 10 Foreningens opløsning
Stk. 1
Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor forslag om dette fremgår af
indkaldelsen.
2/3 af foreningens medlemmer skal være repræsenteret for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig og
mindst 2/3 af disse skal stemme for opløsningen, for at beslutningen er gyldig.
stk. 2
Hvis 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for opløsning, men uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal der inden 1 måned afholdes en ny generalforsamling, hvor indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Hér kan foreningens opløsning besluttes uanset antallet af repræsenterede medlemmer, såfremt 2/3 af disse stemmer for.
stk. 3
Samtidig med beslutning om opløsning af foreningen, tages der beslutning om anvendelse af foreningens formue.