SGF Nyhedsmail-2 2019 – Følgebrev

SGF generalforsamling 24. april 2019

Fra generalforsamlingen foreligger et fyldigt referat, der nyligt er sendt ud til orientering til medlemsforeningerne. Referatet indeholder bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, og i beretningen er omtalt alle de emner og områder, SGF har været involveret i og virket for i det forløbne år til medlemmernes bedste.

Der er således emner/spørgsmål fra beretningen, der kan være aktuelle at tage op til drøftelse og vurdering i grundejerforeninger. Hvilket ikke mindst gælder emner, der i beretningen er omtalt som ”De eksternt relaterede anliggender” i grundejerfællesskabet, herunder aktuelt TDC’s udrulning af fibernet i store områder på private fællesveje på Amager.

Spørgsmål vedrørende fibernet

I den forbindelse er der i referatet resumé af projektleder Oliver Phaff Folkmanns indlæg på generalforsamlingen om arbejdet i TDC med udrulningen af fibernet på Amager. Er der lokalt spørgsmål vedrørende fibernet udrulningen, kan de rettes til:

Oliver Phaff Folkmann
Commerciel Manager
TDC Wholesale
Teglholmsgade 1,
2450 København SV.
E-mail: olf@tdc.dk
Tlf.: 31458060

Foretræde for SGF ´s bestyrelse

Ved alle møder i SGF ´s bestyrelse er der mulighed for, at repræsentanter for medlemsforeninger kan besøge/få foretræde for bestyrelsen med aktuelle grundejerforeningsspørgsmål. Forespørgsel om foretræde rettes forudgående til formanden Erhardt Franzen. E-mail: formanden@sgfnet.dk  Tlf.: 21633799.

Venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab
www.sgfnet.dk                               

                                                                     

SGF-Nyhedsmail 2 – 2019 – Referat Generalforsamling 240419 – Læs HER

SGF-Nyhedsmail 1 – 2019 – Læs om de 3 emner – HER

  1. Udrulning af fibernet
  2. Revision af håndbogen ”Vejledning for Private Fællesveje”
  3. Generalforsamling i SGF den 24. april 2019


SGF-nyt januar 2019

TDC ruller gratis fibernet ud i afgrænsede områder på Vestamager

I november 2018 husstandsomdelte TDC i såkaldte forsøgsområder på private fællesveje på Vestamager tilbud om gratis tilslutning til udlægning af fibernet i områderne. Der afholdtes orienteringsmøder i områderne i løbet af december og mange husstande indgik straks aftale med TDC om tilslutning.

Under møderækken blev det imidlertid afdækket, at hverken TDC eller Københavns Kommune havde været opmærksom på, at opgravning for nedlægning af fibernet i private fællesveje forudsætter medvirken af de lokale grundejerforeninger, der drifter vejene og er ansvarlige for vejenes indretning og tilstand.

Som paraplyorganisation for mange af de berørte grundejerforeninger gik SGF straks før jul på banen over for TDC og Københavns Kommune og pegede på det mangelfulde i ikke af parterne at være orienteret direkte om forsøgsprojektet. Udstedelse af gravetilladelser på vejene forudsætter høringsproces, ligesom der kan være masser af lokale hensyn at tage i forbindelse med opgravningsarbejder på vejene.

Under dialogen efterfølgende har TDC åbent erkendt, at selskabet ikke har været god nok til at informere samt være opmærksom på retningslinjerne for indhentning og godkendelse af tilladelse til at grave i private fællesveje og har beklaget dette. Med hjælp fra SGF har selskabet og kommunen fået oplysninger om grundejerforeninger i områderne, idet SGF har opfordret TDC til selv direkte at kontakte og orientere de berørte grundejerforeninger, hvilket også gælder i forbindelse med høringsprocessen ved udstedelse af gravetilladelserne.

Som følge af kommunikationsbristen i projektet har TDC været nødsaget til at udskyde tidsperioden for projektets gennemførelse. I den forbindelse opfordrer SGF de berørte grundejerforeninger til at være opmærksomme på opfølgende informationsmateriale fra både TDC og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Af vedhæftede bilag fremgår de udpegede områder for gratis udlægning og tilkobling til fibernet på Amager.

Område 01 kan ses >>> HER

Område 02 kan ses >>> HER

Område 03 kan ses >>> HER