Sundbyernes Grundejerfællesskab

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 25. april 2018.
På Restaurant Kareten.

Der var mødt 33 medlemmer inkl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen til SGF generalforsamling og meddelte, at det i år er 136 år siden foreningen blev oprettet.

Herefter bød han velkommen til de 3 repræsentanter fra HDI forsikring, som foreningen har en aftale med om bestyrelsesansvarsforsikring. De to jurister, Kim Christensen og Bianka Fursted Hansen redegjorde for det ansvar, som medlemmer af grundejerforeningernes bestyrelser har, og for de problemer, man kan komme ud for, samt hvad forsikringspolicerne dækker. De omtalte problemer og ansvar, som bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig i forbindelse med arbejder, der skal udføres for grundejerforeningen: For eksempel entreprenører, der går konkurs midt i arbejdets udførelse, en kasserer, der ”løber” med kassebeholdningen, og en snerydder, der kommer til skade under udførelsen af sit arbejde.
52 af SGF´s medlemsforeninger har en sådan forsikring, og de medlemmer, der ikke har en sådan men ønsker at få en, kan henvende sig til SGF, hvorefter den vil blive tegnet.
.
Generalforsamling

Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Erhardt Franzen, som blev valgt. Han takkede for valget og bemærkede, at indkaldelsen denne gang var udsendt elektronisk, men de medlemmer, som havde modtaget den pr brev havde i nogle tilfælde modtaget den lidt for sent. Han bad derfor forsamlingen om at tilkendegive at generalforsamlingen trods det var lovligt indvarslet, og at vi var beslutningsdygtige. Det blev godkendt.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.
Svend Vexby:

– Beretning:
Jeg vil indlede med en kort status fra sidste års generalforsamling, hvor vi på forskellig vis debatterede vor forenings fremtid, bl.a. i relation til en eventuel sammenlægning med Grundejeren.dk, som er en tilsvarende forening på den anden side af broerne.
Vi havde primært bragt emnet op fordi flere i bestyrelsen havde ønske om at takke af efter mange års virke. Men på grund af, at det igennem de seneste år har vist sig vanskelig at få nye medlemmer ind i bestyrelsen, så var vi efterhånden løbet ind i en problemstilling, som vi ikke rigtig kunne se os ud af, så især derfor var forslaget om en sammenlægning med Grundejeren.dk bragt på bane, men samtidig var det også fordi vi havde en tanke om det måske kunne være en fordel for begge parter, så vi sammen stod endnu stærkere i det Københavnske grundejersamarbejde.
Vi drøftede det med Grundejeren.dk, som var positivt stemt for en evt. sammenlægning.

Nu var vi så – så heldige, ved generalforsamlingen sidste år, at op til flere nye blev valgt ind i bestyrelsen, så vi ikke længere stod i en akut situation og manglede bestyrelsesmedlemmer fra dag 1. Fra salen fremkom der også delte meninger om fordelen ved at lægge de to foreninger sammen. Bl.a. syntes man det var vigtigt at fokusere på det lokale her på Amager.
En sammenlægning ville give en meget stor forening og noget af det lokale ville måske gå tabt. Men selvfølgelig, hvis der ikke er nogen til at videreføre foreningen, så ligner det en vanskelig opgave. Men heldigvis gik det anderledes. Nye blev valgt ind, så i første omgang har vi hilst vore nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og vi har fortsat bestyrelsesarbejdet som sædvanligt.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Grundejeren.dk, og har bl.a. planer om at udvide samarbejdet omkring vejvedligeholdelse, forsikring mv., så nu må vi se hvad tiden bringer. Intet er lagt på is.

Det var en kort status fra dagene efter sidste års generalforsamling.
Få dage efter generalforsamlingen, nærmere betegnet den 3. maj blev der i Valby afholdt et dialogmøde om problematikken med opførelse af dobbelthuse, hvor man nedriver et enkelt hus og opfører et dobbelthus. Arrangører af dialogmødet var 5 lokaludvalg (herunder Amager ”Øst” og ”Vest”) og i samarbejde med Grundejeren.dk – og senere på måneden, nærmere betegnet den 29. maj, var der møde med Teknik og MiljøForvaltningen om en række forskellige emner, så allerede kort efter generalforsamlingen var der fuld skrue på arbejdet i vor nye bestyrelse.

Referater og informationer fra disse møder og fra senere møder og aktiviteter har vi sendt ud via vor kvartalsvise Nyhedsmail, så alle burde have haft mulighed for at læse dem.

Nyhedsmailen sender vi ud til alle formænd og kontaktpersoner som vi har mailadresse på. Det er så meningen, at de ansvarlige kontaktpersoner sender Nyhedsmailen videre rundt til alle medlemmer i egen forening, så det ikke er SGF som skal vedligeholde tusinder af mailadresser Vi håber og forventer det fungerer som nævnt.
Er der nogen her som ikke modtager Nyhedsmailen de 4 gange om året den udkommer, men gerne vil modtage den, så læg en seddel med navn og mailadresse og hvilken forening du hører under. Det er marts, juni, september og december, at Nyhedsmailen sendes ud.

Efter mødet i Valby den 3. maj om problematikken med dobbelthuse, afholdt Teknik og Miljø Udvalget et møde den 19. juni hvor et af emnerne på dagsordenen netop var denne problematik, som vi sammen med Grundejeren.dk har løftet op på Kommunalt niveau. Til mødet havde vi forinden fremsendt et brev, hvor vi over for udvalget redegjorde for den særdeles uheldige udvikling, som udelukkende fokuserer på forretningsgevinst og på ingen måde tager hensyn til de problematikker der følger med.
Med henvisning til den beskrevne situation, bad vi udvalget om følgende:

At tilbagekalde resolutionen om dispensationer ved ansøgning om byggeri af dobbelthuse og ved om- og tilbygninger eller udbygninger

At nabohøringspligten genindføres

At der iværksættes et arbejde mellem grundejerne og kommunen om udformning af målsætninger og retningslinjer for bebyggelserne i villa- og parcelhusområderne i fremtiden, og at der i den forbindelse udformes lokalplaner for områderne. I planerne henses til både klima- og skybrudssikring (LAR), parkering samt trafik og færdsel på vejene, der fortrinsvis er private fællesveje.

Og som det sidste, så stod der i brevet, at SGF gerne deltager i et arbejde med udformning af målsætning og retningslinjer for bebyggelser i villa- og parcelhusområder i København i fremtiden.

Efterfølgende dette brev, fremsendte vi et nyt brev med anmodning om foretræde til TMU mødet den 19. juni, for at uddybe vore synspunkter.
Så vidt vi efterfølgende er orienteret, er vore anmodninger taget til efterretning og det er blevet indstillet, at:

”Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for
Borgerrepræsentationen anbefaler,

1) at Magistratens bemyndigelse fra 1986 til fravigelse af servitutterne annulleres, og at praksis i sager om dobbelthuse ændres sådan, at der fremover, som hovedregel, ikke gives tilladelse til dobbelthuse, der indebærer fravigelse af villaservitutter.

2) At Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til fremover at fastlægge praksis for forvaltningens administration af villaservitutter, og

3) At igangværende sager, modtaget før behandlingen i Borgerrepræsentationen, om at ændre praksis, behandles efter hidtil gældende praksis og forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.”

Borgerrepræsentationen har på efterfølgende møde énstemmigt godkendt, at resolutionerne om dispensation for dobbelthuse i København ophæves, så det fremover vil være hovedreglen, at også ved byggeri af dobbelthuse skal gældende byggeregler og servitutter overholdes.

Sammen med Grundejeren dk har vi dermed fået vore overordnede ønsker gennemført.!!!! Men – sagen var på ingen måde slut endnu.

Det var en vild start på den nye sæson sidste år, så en velfortjent efterfølgende sommerferie var lige hvad vi havde brug for.
Men knap var ferien slut, før der var stor aktivitet igen. Allerede i august var vi i gang med at formulere en ny skrivelse og anmodning om foretræde ved møde den 18. september i TMU og til et nyt udvalgsmøde i oktober var vi igen aktive i en skriftlig formulering til TMU sammen med Grundejeren.dk omkring den fremtidige udvikling af villaområderne i København.

Her henstiller vi til Teknik og Miljøudvalget, at man sikrer, at såvel Grundejeren.dk som Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) og Lokaludvalgene i København inddrages i drøftelserne om den fremtidige udvikling i villaområderne på et tidligt tidspunkt i forløbet, således at det bl.a. sikres, at de parter, der rent faktisk ejer de pågældende områder, får den indflydelse på disses fremtid, som man med rette kan forvente.

Vi anbefaler derfor, stod der i vor skrivelse, at Teknik og Miljøudvalget drager omsorg for, at ovennævnte parter indbydes til at deltage i arbejdet med at fremtidssikre villaområderne i København, således vi i fællesskab kan sikre, at der udarbejdes en holdbar strategi, således at villaområderne i fremtiden ikke udsættes for øget og uønsket fortætning.

Det vil være alt for omstændigt for mig at komme nærmere ind på detaljer i hele denne dialog og i den korrespondance som har været ført, men som I sikkert kan fornemme, så har vi været meget aktive og har fulgt tæt op på TMU i relation til dobbelthus problematikken og på den måde som det tidligere har været forvaltet på.

For at sikre en endnu tættere opfølgning og for at TMU kan mærke vi bider dem i haserne, så formulerede vi og sendte et brev den 20. november til Borgmester Morten Kabell:

En del af brevet havde denne ordlyd:
Af drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil vurdere, hvorvidt der skal arbejdes videre med dobbelthussagen med henblik på at fremlægge indstilling om en strategi for villaområderne, og at forvaltningen, såfremt den vælger at arbejde videre med spørgsmålet vil inddrage lokaludvalg, grundejerforeninger og øvrige relevante interesser i processen.

Således orienteret kan det virke både demokratisk og forvaltningsmæssigt påfaldende, at der ikke i Teknik- og Miljøudvalget er truffet beslutning om, at forvaltningen skal arbejde med henblik på at fremlægge forslag til en strategi for villaområderne, men at forvaltningen tilsyneladende selv kan bestemme, om den vil lave noget eller ej, når der i øvrigt henses til Borgerrepræsentationens beslutning på mødet den 24. august om at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at fastlægge en strategi og praksis for området i fremtiden.

Uanset nævnte uklarhed vedrørende den videre fremgangsmåde i sagen, skal SGF herved anmode om, fra starten at blive inddraget i arbejdet med at udvikle en strategi for villaområderne. SGF alene repræsenterer 5.500 organiserede grundejere på Amager, for hvem det er vigtigt at blive hørt og levere input vedrørende fremtidige rammer og indhold for udvikling i områderne.

Morten Kabell svarede pænt tilbage, at han er stor fortaler for at inddrage omverdenen mest muligt om udviklingen af vor fælles by. Derfor bakker jeg også op om, skriver han, at forvaltningen skal inddrage grundejerforeninger, lokaludvalg og andre relevante interessenter i processen, hvis der senere arbejdes videre med en strategi for villaområderne.

Nu var det jo desværre sådan, at det var lige op til et kommunalvalg, så Morten Kabell er ikke længere på posten og der er også skiftet ud på andre pladser.
Vi håber roen har sænket sig lidt på Rådhuset og meget snart vil vi tage temperaturen på det nye TMF og TMU, for at sikre den landvinding, som vi indtil nu har hevet hjem, dvs. vi skal sikre os, at vi også bliver inddraget i udarbejdelsen af en ny strategi for Villaområderne.

Jeg skal i alt dette fremhæve en ildsjæl ved navn Erhardt Franzen, som har udført en helt fantastisk indsats og deltagelse i denne komplekse sag.
Jeg skal derudover til forsamlingen hilse og sige, at det faktisk er meget interessant og belærende, at komme tæt på den verden som hhv. TMF og TMU repræsenterer.

For helt at afslutte dette emne skal dog lige nævnes, at vi her i år den 1. februar afholdt et kombineret medlems- og borgermøde med overskriften: Udvikling af parkeringszoner og villaområder i Amager Vest – det var bl.a. Amager Vest Lokaludvalg der sammen med SGF var initiativtager til mødet.
Det var et godt møde, men for de fremmødte var interessen dog mest omkring parkering.
Et resume fra mødet har vi endnu ikke modtaget, men der var en rigtig god debat.

– Sideløbende med alt dette, så følger vi en sag hvor Energinet vil etablere et 132 kiloWatt højspændingskabel fra Avedøreværket til Amager koblingsstation ved Gyldenrisvej. Det vil på sin planlagte rute blive gravet ned i flere private fællesveje. Et par af vore medlemsforeninger har den 28. januar i år skriftligt protesteret mod beslutningen, fordi de på ingen måde er blevet adviseret eller hørt, selvom de bliver påvirket af etableringen af kablet.
De føler sig særdeles dårligt behandlet og beder Københavns Kommune genbehandle sagen.
Lokaludvalg Vest har på vegne af de berørte grundejerforeninger klaget til Miljøstyrelsen den 2. marts og bedt om at der bliver udarbejdet en såkaldt VVM rapport for området, hvor kablet skal gå igennem.
Senest her den 18. april har de berørte foreninger sendt et fornyet brev til Miljøstyrelsen for at gøre opmærksom på sagens alvor.

– Som et nyt tiltag, så har vi sendt en anmodning til Naturparkrådet for Naturpark Amager, om at blive optaget som medlem. Det bliver behandlet på et møde i rådet i maj måned.
Og hvad er så Naturparkrådet Amager…… ???
I januar 2015 blev det samlede område, Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand, formelt udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Bag det står Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn, som har dannet et partnerskab om udvikling af Naturpark Amager. Samarbejdet skal sætte fokus på natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og dermed kunne tiltrække en bred gruppe af borgere. Det er ønsket om at skabe en naturpark af international klasse, til glæde for alle omkring hovedstaden.

Derfor vil udviklingen af Naturpark Amager, ske i tæt samarbejde med borgerne. Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:
At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område og at være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommune, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken.

– Lokaludvalg
Der har for nylig været valg til Lokaludvalg – I Lokaludvalg Vest er mange helt nye og yngre blevet valgt ind. Det giver en helt ny sammensætning i Lokaludvalget og vil uden tvivl præge arbejdet og sagsbehandlingen på en ny måde, hvilket selvfølgelig også kan være positivt.
Vi har stadig Erhardt Franzen med i Lokaludvalg Vest, men vi har ingen repræsentant i
Lokaludvalg Øst, bl.a. fordi vi ikke havde nogen kandidat at stille op. Men vi er glade og tilfredse med deltagelsen i Lokaludvalg Vest. Det giver os nogle gode informationer og vi har også nydt godt af deltagelsen gennem den seneste periode, hvor flere arrangementer bl.a. er blevet til via et godt samarbejde med Lokaludvalg og med Miljøpunkt Amager.

Amager Vest Lokaludvalg har i øvrigt, sammen med Miljøpunkt Amager, samt øvrige Lokaludvalg, HOFOR, TMF m.fl. startet en aktivitet op, som har til hensigt at opdatere vejmanualen “Vejledning om private fællesveje”, der blev udgivet for et par år siden.
Det bliver ikke en ny udgave af manualen, men nogle opdateringsblade som supplement.
Der sigtes mod at få arbejdet gennemført i første halvår i år.
MEN – der er sidenhen sket det, at der er fremkommet rygter om, at Privatvejsloven skal revideres, så derfor har Lokaludvalget og de øvrige sat projektet i bero, da en ændring af Privatvejsloven kan have indflydelse på forskellige praktiske forhold i relation til vejmanualen.

Men sideløbende med dette har Teknologisk Institut for få dage siden henvendt sig til os med denne forespørgsel:

Kære Sundbyernes Grundejerfællesskab,

Der følger mange glæder med det at være grundejer men også en del forpligtelser, herunder vedligehold af foreningens vejarealer. Der er flere gode grunde til at vedligeholde vejen, det være sig både af sikkerhedsmæssige, æstetiske og økonomiske grunde. Men der er mange opfattelser af hvad vedligehold af veje er for en størrelse. Yderligere kan identificering og udbedring af skader på vejen, være en uoverskuelig opgave, når man ikke selv har vejfaglig viden.
Teknologisk Institut har udarbejdet en folder, som forklarer hvilke skader man typisk møder på private fællesveje og giver gode råd til hvordan de vedligeholdes. Endvidere klarlægger folderen i hvilke tilfælde grundejerforeningen bør rekvirere en person med vejfaglig viden i forbindelse med vedligeholdelse af foreningens veje.
Teknologisk Institut planlægger at publicere folderen på sin hjemmeside, hvor den frit kan hentes fra.
Teknologisk Institut ønsker ligeledes at grundejerforeninger og andre interessenter vil henvise til folderen via link på deres respektive hjemmesider eller have den liggende til brug på egne hjemmesider.
Det er endvidere planlagt at udgive folderen i en app-version.

Inden vi gør folderen offentlig tilgængelig, vil vi gerne ”trykprøve” den hos Jer og vi beder jer derfor om en vurdering af folderens anvendelighed og meget gerne forslag til forbedringer.

For at hjælpe os videre vil vi meget gerne have jeres tilbagemelding senest den 28. maj 2018 Dette var ordene.

Inden udgangen af april måned sender vi, dvs. SGF, den nævnte ”trykprøve” ud til alle som vi har mailadresse på. Det er herefter op til de respektive foreninger selv at give tilbagemelding til Teknologisk Institut på den mailadresse som der er oplyst til formålet

– Vor aftale om brøndrensning – i foreningsregi
Kører fortsat tilfredsstillende. Vi hører i hvert fald ikke om det modsatte. Er der nogen her som ikke kender til aftalen, så kan jeg orientere om, at det er en fælles aftale vi har med firmaet LMJ (Leif M. Jensen), hvor de som er tilsluttet aftalen, får renset vejbrønde til en meget fordelagtig pris. Vi har flere end 2000 vejbrønde tilsluttet aftalen, som udføres én gang om året, som regel i oktober måned.
Det årlige foreningskontingent til SGF, er for nogle tjent hjem flere gange ved blot at være med i denne aftale.
Er din forening ikke med, så send os en mail med navn og adresse på kontaktansvarlig, hvorefter vi vil få LMJ til at oprette aftalen direkte med jer. Det eneste problem vi har omkring rensning af vejbrønde, det er parkerede biler….

– Vor aftale om vejvedligeholdelse,
Som vi har sammen med NCC, er stadig aktiv og står man i en situation og skal have renoveret vej og fortov, så tag kontakt til NCC og indhent tilbud og henvis til aftalen med SGF.
Har man til gengæld kun nogle mindre reparationer, så kan man med fordel kontakte NCC’s Microhold, som rykker hurtigt ud og udbedrer mindre skader.
Skal I bruge Microholdet, så er det blot at google NCC Microhold hvorefter alle informationer dukker op sammen med en blanket til bestilling af arbejdet.
I relation til bl.a. vejvedligeholdelse, både før- under og efter, så har flere foreninger været forbi vort kontor på Englandsvej 10 på de dage hvor vi afholder bestyrelsesmøder, for at få information og gode råd til hvordan situationen bedst kan gribes an i lige netop deres sag. Alle er velkomne til at møde op kl. 19.00 de dage vi afholder bestyrelsesmøder. Dato for møder kan ses på vor hjemmeside.
Men send gerne en mail i forvejen, så vi er blot en smule forberedt på besøg.

– Ejendomsvurdering
Er stadig suspenderet, så det fortsat er vurderingen fra 2011 som er gældende, medmindre der er foretaget større registrerede ændringer på boligen.
Ny offentlig ejendomsvurdering vil tidligst blive gennemført, ja hvem ved. Året 2018 har været nævnt, men det er jo nu i år, så det tror ingen af os på og SKAT er jo i gang med at blive splittet op og flyttet ud rundt i landet.
Men det forlyder, at et nyt system for erhvervsejendomme, vil se dagens lys i 2020.
Ejendomsforeningen Danmark er i gang med at indhente ejendomsdata fra sine medlemmer og disse data vil efter aftale med medlemmerne tilgå SKAT, som vil benytte dem som grundlag ifm. opbygningen af det nye system.
Det har nemlig vist sig, at der på landsplan var flest klager over vurdering af erhvervsejendomme.
Den offentlige vurdering af private ejerboliger var ikke god nok, men vurderingen af erhvervsejendomme var faktisk værre, målt på antallet af klager. Antallet af klagesager for 2012 vurderingen var på ca. 7.500 for erhvervsejendomme. Til sammenligning var antallet af klager over 2011 vurderingen for ejerboliger, der antalsmæssigt omfatter tre ud af fire af landets ejendomme på ca. 6.500
I 2011 hvor systemet blev skrottet året efter, brugte vurderings ankenævnene mere end 2 års mandetid på at behandle kun 60 procent af klagerne og de afgørelser som derefter blev anket til Landsskatteretten, der fik klageren helt eller delvis medhold i 80 procent af sagerne og dette var bl.a. medvirkende til at give dødsstødet til vurderingssystemet.

– Så er vi nået til punktet ”Fremadrettet”
Til det vil jeg blot sige, at nu har I hørt lidt, eller meget, om noget af det som vi har gang i og som vil fortsætte efter i dag – så i stedet vil jeg:

– Afslutte beretningen – og igen i år at sige tak til alle jer medlemmer, for at vi kan holde sammen som grundejere i dette fællesskab.

Men jeg vil også slutte af med at sige, at meget har ændret sig siden SGF blev dannet tilbage for 136 år siden. Ikke kun historien har ændret sig. SGF er ikke længere den forening som den var tilbage i tiden. Det er en lang, men også meget interessant historie, som man bl.a. kan læse en del af på vor hjemmeside.

Der er ligeså meget brug for foreningen i dag, som der var for 136 år siden, blot med nogle andre og nutidige overskrifter. Især Københavns Kommune har brug for vort samarbejde. Vort arkiv bugner af bøger med udklip og referater fra en svunden tid, hvor man bl.a. kan læse om hvordan grundejersamarbejdet gik for sig i de gode gamle dage på Amager.
Igennem tiden har der også været mange forskellige formænd for foreningen. Nogle mere markante end andre og dengang for år tilbage var det også meget vigtigt, at man benyttede titel i.f.m. formandens navn. Og det var altid noget med Hr. Direktør, Hr. Advokat, Hr. Bank Direktør, Hr. Skatteopkræver osv. Sjovt nok var det som regel altid en titel med et strejf af autoritet. Det var altid meget markante personligheder, der var i bestyrelsen. Alle med slips og jakkesæt, kan man se på nogle af de billeder, som vi har i arkivet.
En af de som jeg selv husker personligt, dog fra nyere tid, det var Hermann Jansen, som alle havde en skræk i livet for, inklusive jeg selv. Han er død nu, men han udstrålede en form for autoritet, som jeg sjældent har set hos nogen. Ingen turde sige ham imod. Han var en af de store ejendomsbesiddere i København og havde virkelig magt.
Men pudsigt nok skete der senere det, at jeg ved et tilfælde kom i kontakt med ham på en helt anden måde gennem nogle venner, hvilket resulterede i vi faktisk fik oparbejdet et venskab og endda var på ferie sammen i Sydfrankrig, hvor han havde nogle lejligheder. Nu var han en helt anden og rar person, som jeg lærte meget af i mine yngre dage.
Den tid med formænd i slips og jakke er heldigvis forbi og vi er kommet lidt ned på jorden igen.
Nu kan vi møde op i helt almindeligt hverdagstøj og alligevel blive taget alvorligt. Se blot på jeg selv, som står her i afslappet påklædning.

– Og netop i dag og lige nu er jeg meget afslappet. For nu afslutter jeg beretningen og siger pænt farvel og tak som formand i foreningen gennem 22 dejlige år.
Nu synes jeg det er på tide at andre tager over og så vil jeg i stedet bruge mere tid i min roklub, selvom min søde kone synes jeg i forvejen er der rigtig meget. Tusind tak til jer alle. Den tid der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage.

En afsluttende tak skal også lyde til medlemmerne her i bestyrelsen, for den gode indsats gennem årene og en tak til vor referent Ingrid Slott, som velvilligt kommer hvert år og skriver referat.

Hermed vil jeg afslutte beretningen.
Svend Vexby

Spørgsmål:

Sune Smith fra GF Ydun ønskede at vide, hvad et lokaludvalg er. Erhardt Franzen forklarede, at der er 12 udvalg i Kbh. Komm. På Amager er der 2, Lokaludvalg øst og Lokaludvalg vest. Organisatorisk er lokaludvalgene lagt ind under kommunen, hvorved borgerne kan inddrages i forskellige beslutninger. Lokaludvalgene er høringsberettiget i alle de lokale beslutninger, som træffes i ´BR. De er også høringsberettigede i byggesager.
Thor Schliemann fra GF Husejerforeningen syntes, det er godt, at man tog fat i sagerne om dobbelthuse og var glad for, at nærdemokratiet virker. Han takkede for et godt arbejde, foreningen har udført.
Paul Jørgensen GF Frydenlund, kunne berette om om samarbejdet med T&M, at man mødes ca. hver halve år, hvor man drøfter forskellige ting, der har fælles interesse, men der besluttes ikke noget. Når det bliver konkret, foregår møderne sammen med embedsmændene, men de beslslutter ingen ting. Det er frustrerende. Der er ingen dialog med politikerne, de lytter bare. Men interessant er det.

Erhard konstaterede, at man er blevet beviste om, at det er politikerne, vi skal have fat i.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad. 3 Økonomi:
Regnskab 2017
Poul Hounsgaard bemærkede om regnskabet, at han har gjort mere overskueligt, men der ikke er de store ændriner.
Et medlem spurgte, hvad det var for en ejerlejlighed, der figurerede i regnskaberne og fik svaret, at det er bestyrelsens lokale på Englandsvej, en forretning som benyttes til bl.a. møder. I forretningens udstillingsvindue er der skiftende udstillinger om foreningen samt et fjernsyn, som kører med relevante oplysninger for medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt.

Budget 2018
Poul bemærkede, at da vi har en fin formue har vi valg at budgettere med et underskud, hvilket ikke skulle volde porblemer. Der er afsat et beløb til et evt. seminar eller nogle møder. Evt. møder om et måske kommende samarbejde med Grundejeren.dk

Budgettet blev taget til efterretning.

Kontingent 2019.
Det blev veddtaget, at kontingentet skal fortsætte uændret.

Ad. 4. Indsendte forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 5. Valg.
Følgende blev valgt:
Formand Erhardt Franzen
Næstformand Niels Frederiksen
Bestyrelsesmedlem Sune Smith
Bestyrelsesmedlem Ingrid Slott
Bestyrelsessuppleant Carsten Schouw
Bestyrelsessuppleant Peter Svenson

Revisor Tue Christensen
Revisorsuppl. Anita Gran Jensen

Ad. 6. Eventuelt
Sune Smith, Ydun, fortalte, at han har indhentet tilbud på asfaltering af veje og fundet et godt tilbd, som er billigere end NCC I grundejerforeningen er der et erhvervslejemål, som har udlejet et areal til Kbh. Komm.,som har bygget en børneinstitution på området. Spørgsmålet er nu, hvem der skal betale sliddet på vejene. Kommunen er uvillig. (Lov om private fællesveje kapitel 6 kan måske belyse problemet) referentens bemærkning.
Bo Falkencrone, Hellebo, nævnte problemet med dobbelthuse, hvor der er tinglyst medlemskab af GF. Det kan være f.eks. gammeldags 2-familiehuse som har været slået sammen men nu er delt igen. Skal begge familier så igen tilmeldes som medlemmer. Nogle grundejerforeninger har valgt at betragte tofamiliehusene som én grund, andre har valgt at betragte dem som 2 medlemmer. Det skal fremgå af vedtægterne og tinglyses, hvorledes de skal indgå som medlemmer. Poul H kunne fortælle at i Vanløse har man en GF med både lejligheder og dobbelthuse, og her opkræver man både kontingent og vejbiddrag af alle både lejlighedeer og parcelhuse.
Annelise Lottrup: I Fredens Bo har 3 parceller fået tilladelse fra Københavns Kommune til at melde sig ud af grundejerforeningen, uanset at det er tinglyst på deres parceller/skøder, at de skal være medlemmer af GF. Kan kommunen tilsidesætte en tinglysning med et pennestrøg?

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede også Svend Vexby for de mange år han har væet formand i foreningen.

Referent
Ingrid Slott

Referat godkendt af dirigenten.