Klimatilpasning

Konkurrence: Bedste grønne klimavej

Grundejerforening vinder 40.000 kr. til klimaprojekt.

Konkurrence: Bedste grønne klimavej

Bedste grønne klimavej på Amager
På en grøn klimavej ledes regnen, der falder på veje og fortove, til udvalgte steder for nedsivning/afstrømning lokalt i stedet for i kloakken. Giv et bud på, hvordan jeres private fællesvej kan blive til en grøn klimavej med sådanne steder og deltag i konkurrencen om 40.000 kr. til projektrådgivning.

Inspirationsaften

Kom til inspirationsaften om medfinansiering og regnvandsløsninger på vejen
Kom til fællesmøde og få inspiration til hvad I kan gøre på jeres vej for at få styr på regnvandet. Hør civilingeniør Søren Gabriel, fra rådgivningsfirmaet Orbicon, fortælle om deres erfaringer med klimatilpasning på vejarealer og få mere at vide om muligheder og udfordringer ved at lave medfinansierede klimatilpasningsprojekter på private fællesveje.

Møde vedr. klimatilpasning 06/10 2014

Arbejdet med at klimatilpasse København til fremtiden

Overordnet har Københavns Kommune den målsætning, at mindst 30 % af den regn (skybrud), der falder i kommunen, ikke må ledes i kloakkerne, men skal afledes lokalt i områderne, hvor regnen falder (LAR).

Temamøde om klimatilpasning 28/11 2013

Se invitationen til temamødet her

Klimatilpasning og regnvandshåndtering

Vedhæftet følger et “Nyhedsbrev” fra Miljøpunkt Amager angående tiltag for  klimatilpasning i grundejerforeninger, boligforeninger og hos private  parcelhusejere. Nyhedsbrevet er udarbejdet efter statusmøde i lokaludvalgenes og  Miljøpunktets fælles tovholdergruppe på klimatilpasningsområdet for nylig. Se nyhedsbrevet her

Amager vil ikke være et soppebassin

/
Det er den 2. juli 2011. Himlen åbner sig over København. Regnen vælter ned, og hurtigt er gader, skakter og kældre oversvømmede og meget står ikke til at rede. Hele byen er ramt. Ikke mindst de 120.000 beboere på det flade Amager i Københavns Kommune.
”Jeg har installeret en højvandslukker, da jeg to gange har haft en meters vand i hele kælderen på 112 m2. D. 2/7 blev vandet presset ind bl.a. ved fjernvarmerørene. Det var nærmest som et vandfald, fra de to rør”, fortæller en grundejer i en undersøgelse lavet i juni 2012 af Amagers to lokalpolitiske udvalg -kaldet lokaludvalg.
Sammenlagt med flere andre alvorlige regnhændelser de senere år, sætter skybruddet i sommeren 2011 tykke streger under behovet for at klimatilpasse København. Behovet forstærkes af prognoser for fremtidens vejr, der peger på mere ekstreme regnskyl om sommeren, mere nedbør om vinteren, flere storme og stigende vandstand i havene. Derfor vil både borgere, politikere og kommune gerne i gang med klimatilpasningen. Udfordringen er hvordan?
Ny skybrudsplan i København
Københavns Kommune har netop afsluttet en høring af en ny skybrudsplan, der fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, sådan at de ikke gør skade. Kommunen forventer, at det vil tage ca. 20 år at gennemføre tiltagene i planen.
Grundideen er, at kloakkerne skal aflastes, ved at noget af vandet ledes udenom kloakkerne, fx via nedsivning. Resultatet skal både løse regnvandsproblemer og samtidig gøre byen grønnere. Og der er brug for både kommune- og borgerkræfter, hvis dette skal lykkes.
Borgere og grundejere er vigtige medspillere
Amagers to lokaludvalg gennemførte i juni 2012 en borgerundersøgelse efter skybruddet d. 2. juli 2011. Undersøgelsen giver indblik i de regnvandsproblemer og -løsninger grundejerne på Amager har og ser for sig. 600 borgere fra hele Amager deltog. 75 procent af deltagerne havde problemer ved skybruddet, hvoraf over 80 procent havde oversvømmede kælder. Over halvdelen af alle deltagere i undersøgelsen har gennemført tiltag for at forebygge problemer, mens 25 procent er i gang eller overvejer.
Deltagerne i undersøgelsen efterspurgte opsøgende rådgivning om hvordan regnvand kan udnyttes i husholdningen, samt om andre løsninger, herunder faskiner. I undersøgelsen blev deltagerne også spurgt om, hvorvidt de mente at grundejerforeningerne, med bistand fra kommunen, kunne være omdrejningspunkt for indsatser om, hvorledes husejere kan forebygge oversvømmelser, udnytte regnvand og /eller nedsive regnvandet lokalt for at
aflaste kloaknettet? Et flertal svarede ja.
Der står altså mange husejere på spring for at undgå oversvømmelser ved at aflede vandet væk fra kloakken. Og grundejerforeningerne kunne blive en brik i det samlede klimatilpasningsarbejde i København. Mange beboere er nemlig opmærksomme på de ulemper, det kan give, hvis det kun er den enkelte grundejer, der iværksætter en løsning for sig selv.
En deltager i undersøgelsen siger:
”Det er egoistisk at lave enkeltløsninger. Når en grundejer sikrer sig får alle andre hans vand. Det er skruen uden ende. Man må tænke større!”.
Ingen kommunale planer for Amager
En skybrudsplan er en måde at tænke stort på. Og planen for København indeholder mange gode og nødvendige tiltag. Desværre bare ikke nogen på Amager, trods store oversvømmelser de senere år. Konsekvensen er umiddelbart, at borgere og virksomheder på Amager selv står med opgaven at sikre deres boliger og lokalmiljø mod såvel
hverdagsregn som skybrud. Er de klar til handling? Ja, det er de. Men der er grænser for hvad borgere og virksomheder i sig selv kan opnå. En ny rapport fra DTU’s Institut for Vand- og Miljøteknologi peger på, at det er både for dyrt og for ineffektivt at bede parcelhusejerne om at grave faskiner ned for at håndtere de stigende mængder regn. Særligt ved skybrud kan faskiner ikke gøre den store forskel. Og på Amager ligger grundvandet mange steder på højt, at faskiner slet ikke kan anbefales.
Handling både lokalt og kommunalt
Derfor har lokaludvalgene på Amager sammen skrevet et projektforslag til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, om hvilke kommunale tiltag og demo-projekter, lokaludvalgene anbefaler for bydelen. Tiltag, som skal virke i samarbejde mellem kommune og lokale aktører. Og lokaludvalgene er allerede gået i samarbejde med det lokale miljøkontor Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejer Fællesskab (SGF),
der repræsenterer 100 foreninger og ca. 5.000 husstande. For hverken lokaludvalg eller borgere på Amager vil vente med hænderne i skødet på, at der sker noget. Sammen med kommunen ønsker lokaludvalgene, at tænke løsningerne sammen på tværs af veje, private haver, offentlige bygninger, kloakker osv. For at undgå, at en af Købehavns største bydele forvandler sig til et gigantisk soppebassin, hver gang det virkeligt regner.
Se mere om undersøgelsen: ”Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 –En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager”
her: www.avlu.dk
Øvrige links:
Amager Vest Lokaludvalg: www.avlu.dk
Amager Øst Lokaludvalg www.amageroestlokaludvalg.kk.dk
Sundbyernes Grundejerfællesskab: www.sgfnet.dk
Miljøpunkt Amager: www.miljopunkt-amager.dk
For yderligere oplysninger:
Erhardt Franzen: 21633799 (Amager Vest Lokaludvalg)
Claus Knudsen: 82325814 (Miljøpunkt Amager)

Hvordan klarer du næste skybrud

Rapport vedr. klimatilpasning på Amager

I sommer har København Kommunes to lokaludvalg på Amager gennemført en omfattende spørgeundersøgelse vedrørende klimatilpasning i tilfælde af skybrud. Undersøgelsen er foretaget blandt parcelhusejere og beboere i Sundbyøster og Sundbyvester. Resultatet af undersøgelsen foreligger i form af en rapport “Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011”. Rapporten giver god indsigt i parcelhusfolkets udfordringer og frustationer i tilfælde af skybrud, med afledning af store mængder overfladevand. Rapporten fortæller endvidere om mange forskellige skader som følge af overfladevand og afledningen af det. Således kan rapporten bruges som inspirationskilde til etablering af løsninger, der kan være med til at forebygge oversvømmelser i beboelsesområder i tilfælde af skybrud.

Er du klar til næste skybrud

Klimatilpasning i København
SGF aktiv medspiller omkring klimatilpasning i København
På baggrund af de senere års tilfælde af voldsomme regnskyl/skybrud og deraf afledte oversvømmelser, senest 2. juli 2011 er der i Københavns Kommune sat fokus på foranstaltninger, der kan være med til at forhindre sådanne oversvømmelser. Det være sig i kældre eller andre steder i huse og ejendomme og på gader og stræder i byen.
Af sådanne foranstaltninger er:
  • Øget styring og muligheder for fleksibilitet i kapaciteten på Kommunens kloaknets udløb i havet.
Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten